Regulamin

                 Regulamin świadczenia usług przez DONATI sp. z o.o.

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez DONATI sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 2. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z przepisami:
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123, 730),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1669 oraz z 2019 r. poz. 730),
 • konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)  sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. ( Dz.U.1962.49.238 z dnia 1962.09.14),
 • prawa przewozowego z dnia 14 listopada 1984 roku (Dz.U.2017.1983 tj. z dnia 2017.10.25), i innych aktów prawnych

 

DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług przez DONATI sp. z o.o., określający w szczególności zasady dostępu i korzystania z usług i serwisu internetowego Donati, prawa i obowiązki Użytkowników związane z świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Usługodawca – DONATI Sp. z o.o. ul. Samuela Bogumiła Lindego 1C, Kraków 30-148 wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem  KRS: 0000839937,  REGON: 385995770, NIP: 6772452857, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł. Usługodawca świadczy usługi przewozowe. Usługodawca świadczy usługi pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz przewozowe.
 3. Użytkownik - podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę oraz z którym może być zawarta Umowa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być Przedsiębiorca lub Konsument.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową zawierająca Umowę z Usługodawcą, która związana jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konsument - osoba fizyczna zawierająca Umowę z Usługodawcą, która nie jest niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Serwis Internetowy – internetowa platforma, dostępna pod adresem www.donati24.pl, prowadzona przez Usługodawcę  służąca do świadczenia usługi przez Usługodawcę.
 7. Umowa - Umowa o świadczenie usług  zawarta na odległość za pośrednictwem strony internetowej, zawarta pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem,
 8. Usługi, Usługa lub Usługa przewozu - usługa polegająca na odpłatnym przewozie rzeczy, wykonana przez Usługodawcę osobiście lub przez Dostawcę, na podstawie Umowy zawartej między Użytkownikiem a Usługobiorcą.
 9. Dostawca – to  firma kurierska, przewozowa lub spedycyjna, za pośrednictwem której Usługodawca realizuje Dostawy przesyłek. Dostawcami są:
 • DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ;
 • "UPS Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 • DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 • DONATI Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków
 • Pallex 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
 • Polski System Dystrybucji Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
 • Ambro Sp. z o.o. z siedzibą w Przykona
 1. Faktura - faktura VAT wystawiona przez Usługobiorcę z tytułu świadczenia Usług w formacie pdf udostępniona elektronicznie Użytkownikowi.
 2. Konto - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika.
 3. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 4. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 5. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 6. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy wymienionych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
 7. Dostawa - oznacza dostarczenie przesyłki określonej w zamówieniu, wskazanemu przez Użytkownika odbiorcy, dokonane przez Usługodawcę osobiście lub przez Dostawcę,

 

3. PRAWA MAJATKOWE

 1. Wszelkie oprogramowanie udostępnione w Serwisie Internetowym, stanowi własność Usługodawcy.
 2. Majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony www Serwisu Internetowego, a także do wzorców umówi, dokumentów i komunikatów, formularzy, zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.

 

4 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników przy użyciu wszelkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

 

5  KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowy wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowe www.donati24.pl. Rejestracja jest nieodpłatna.
 2. Wypełniony formularz Użytkownik przesyła elektronicznie do Usługodawcy.
 3. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 4. W wyniku prawidłowej Rejestracji Usługodawca tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym. Od chwili rejestracji podany adres e-mail stanowi login Użytkownika.  
 5. Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji Konta co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu (adresu e-mail) i hasła. Przy czym hasło wybrane przez Użytkownika musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką i małą literę oraz przynajmniej jedną cyfrę.
 7. Dalsze korzystanie z Donati24.pl zawsze wymaga zalogowania się do Konta poprzez wprowadzenie loginu oraz hasła.
 8. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 9. Rejestrując Konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 10. Użytkownik jest uprawniony do posiadania tylko jednego Konta. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 11. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 12. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Użytkownika. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 14. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie Internetowym treści sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc.
 15. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

6 USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
 • Usługa Formularza Kontaktowego
 • Usługa informacyjna w postaci tak zwanego Newslettera;
 • Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika;
 • Usługa „Znajdź przesyłkę”.
 1. Usługodawca, oświadcza, iż dołoży wszelkich starań aby usługi wskazana w ustępie 1 były świadczone przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobą. Usługodawca zastrzega, iż ze względu konserwację, usterki lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy świadczenie usług wskazanych w ustępie 1 może zostać przerwane. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytek w majątku Użytkownik spowodowany niedostępnością usług wskazanych w ustępie 1.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 

7 USŁUGA FORMULARZA KONTATOWEGO

 1. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy, korzystanie z usługi formularza kontaktowego jest dobrowolne.

 

8 NEWSLETTER

 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik.
 2. Aby rozpocząć z korzystania z usługi Newsletteru Użytkownik wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, i potwierdza wolę korzystania z usługi Newsletteru. Aktywacji linku przez Użytkownika stanowi oświadczenie woli Użytkownika o zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletteru.
 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali czynności wskazanych w ustępie 2 i 3.
 5. Wiadomość elektroniczna wysyłana do Użytkownika w ramach usługi Newsletter zawiera: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 6. Użytkownik może zrezygnować z  usługi Newsletter,  za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.

 

8 PROWADZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. W ramach usługi Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z  dedykowanego panelu klienta w ramach Strony Internetowej Serwisu.
 3. Użytkownikowi w dedykowanym panelu klienta może modyfikować dane, które podał podczas Rejestracji, śledzić stanu realizacji zamówień oraz ma dostęp do historii zamówień już zrealizowanych.
 4. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika.
 5. Usługodawca może usunięcia Konto Użytkownika, po upływie 14 dni od zawiadomienia Użytkownikach o planowanym usunięciu Konta. Zawiadomienie jest dokonywane w formie elektronicznej, przez jego wysłania na adres skrzynki email wskazany podczas rejestracji.

 

      9 USŁUGA ZNAJDŹ PRZESYŁEKĘ

 1. Usługa Znajdź przesyłkę polega na udostępnieniu Użytkownikowi, za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, dedykowanego formularza, umożliwiającego Użytkownikowi zlokalizowanie przesyłki oraz ustalenie stopnia realizacji Usługi przewozu.
 2. Aby zlokalizować przesyłkę oraz ustalić stopień realizacji usługi, Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia numeru przesyłki, do odpowiedniej formatki.

 

PODSTAWY BLOKADY I USUNIĘCIA KONTA

 

 1. Blokada Konta powoduje całkowitą utratę dostępu do Serwisu Internetowego i pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca ma prawo zastosować blokadę na skutek rozwiązania Umowy z Usługobiorcą.
 3. Usługodawca  dokonuje blokady Konto Użytkownika  w przypadkach:
 • naruszenia postanowień Regulaminu, opóźnienia w płatności na rzecz Usługodawcy,
 • gdy według oceny  Usługodawcy podejmuje działania sprzeczne z dobrym interesem , Usługodawcy lub innych użytkowników,
 •  prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu,
 • prowadzenia działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy;
 • działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
 •  przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi, 
 1. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych ustępie 3 przyczyn trwa przez okres niezbędny do wyjaśnienia kwestii stanowiących podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika.
 2. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 3. Po upływie 14 dni od chwili zablokowania konta Użytkownika, następuje usunięcie Konta Użytkownika, chyba że przyczyny blokady Konta Użytkownika ustały.

 

11 USŁUGI PŁATNE

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatną Usługę przewozu, osobiście lub za pośrednictwem Dostawców.
 2. W ramach Usługi przewozu, Użytkownik może zlecić Usługodawcy realizację Dostawy określonej przez Użytkownika przesyłki pod wskazany przez Użytkownika adres, za pośrednictwem Dostawcy, wybranego przez Użytkownika spośród wskazanych w formularzu zamówienia Usługi, za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu. Usługodawca realizuje Dostawę na terytorium Europy.
 3. Użytkownik może składać zamówienia na Usługę przewozu w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. W celu złożenia zamówienia na Usługę przewozu, Użytkownik wypełnia i przesyła do Usługodawcy formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik w formularzu określa:
 • dane nadawcy, w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi;
 • dane odbiorcy, w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi;
 • cechy przesyłki (waga, długość, szerokość, wysokość, rodzaj, zawartość, kształt opakowania);
 • z jakich Usługi  dodatkowych chce skorzystać Użytkownik;
 • który Dostawca, spośród prezentowanych w formularzu zamówienia, ma dokonać przewozu;
 • datę i przedział godzinowy nadania przesyłki (dostępne daty i godziny nadania wskazane są Użytkownikowi za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu każdorazowo przed złożeniem przez niego zamówienia).
 1. W trakcie wypełniania formularza zamówienia, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 2. Użytkownik ma możliwość wybrania za pomocą formularza dodatkowych elementów Usługi. Dostępne elementy dodatkowe Usługi przewozu, zależne są od wybranego przez Użytkownika Dostawcy. W szczególności mogą być to takie elementy dodatkowe, jak:
 • pobranie - umożliwia Użytkownikowi określenie kwoty, jaką odbiorca będzie musiał zapłacić Dostawcy przy odbiorze nadanej przez Użytkownika przesyłki. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze Usługę przewozu wraz z elementem dodatkowym "pobranie" kwota pobrania zostanie przekazana Użytkownikowi przelewem bankowym na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego, w ciągu maksymalnie 14 (słownie: czternastu ) Dni roboczych od dnia doręczenia przesyłki odbiorcy. Termin otrzymania kwoty pobrania będzie każdorazowo określony przed złożeniem zamówienia, w zależności od wyboru danego Dostawcy, dokonanego przez Użytkownika.
 • dokumenty zwrotne - umożliwia opatrzenie przesyłki koniecznością podpisania przez odbiorcę załączonych dokumentów, które po podpisaniu zostaną przekazane przez Dostawcę Użytkownikowi w terminie maksymalnie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) Dni roboczych, od dnia doręczenia przesyłki odbiorcy;
 • doręczenie przesyłki w sobotę;
 • powiadomienie e-mail - powiadomienie o nadaniu przesyłki, przesłane odbiorcy w formie wiadomości e-mail;
 • potwierdzenie doręczenia - powiadomienie o doręczeniu przesyłki, przesłane nadawcy w formie wiadomości e-mail. Pełna lista elementów dodatkowych, wraz z ich opisem, zakresem, sposobem realizacji oraz ceną brutto (przy czym opis i cena brutto wskazane są również w formularzu zamówienia, w razie wyboru danego elementu dodatkowego przez Użytkownika, przed złożeniem przez niego zamówienia), została zamieszczona przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.
 1. Użytkownik składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Użytkownik będący Konsumentem jest informowany o łącznej cenie za wybraną Usługę przewozu. Łączna cena przewozu zawiera również wynagrodzenie za zrealizowanie elementów dodatkowych, oraz o terminie realizacji Usługi.
 3. Przesłanie przez Użytkownika formularza zamówienia, stanowi przyjęcie przez Użytkownika oferty Usługodawcy na Usługę odpłatną, będącą przedmiotem zamówienia.
 4. Cena wskazana na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczona przy danej Usłudze odpłatnej stanowi ceny brutto.
 5. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za Usługi odpłatne:
 • klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach;
 • przy pomocy środków zgromadzonych na Koncie Użytkownika (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie niezwłocznie po zakończeniu przez Użytkownika procesu składania zamówienia w Serwisie Internetowym, jeśli kwota znajdująca się na Koncie Użytkownika będzie wystarczająca do zrealizowania zamówienia).
 • przelew bankowy z odroczonym terminem płatności dostępny wyłącznie dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami z przyznanym kredytem kupieckim (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś płatność za Towar Użytkownik zobowiązany jest uiścić na warunkach osobno ustalonych ze Usługodawcą). Wszystkie warunki płatności, jak termin płatności oraz wysokość kredytu kupieckiego, znajdują się w Koncie Użytkownika, do której w każdej chwili ma dostęp Użytkownik będący Przedsiębiorcą.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do dokonania płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy świadczenia Usługi odpłatnej w terminie 7 Dni roboczych.
 2. W wypadku niewykonania zobowiązania przez jedną ze stron umowy w terminie ściśle określonym, wynikającym z zawartej Umowy, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Powyższe uprawnienie ma zastosowanie w szczególności w sytuacji niewywiązania się przez Użytkownika z obowiązku dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie ściśle określonym, wskazanym powyżej w §11 ust. 11 Regulaminu. W takiej sytuacji, po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
 3. Po zawarciu Umowy z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Usługodawca potwierdza warunki Umowy, przekazując je Użytkownikowi na Trwałym nośniku, przesyłając je na podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej wraz z listem przewozowym. Użytkownik powinien wydrukować list przewozowy i dołączyć go do nadawanej przesyłki.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych, rzeczywistych wymiarów i wagi nadawanych przesyłek.
 5. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w formularzu zamówienia cechy przesyłki będą różniły się od rzeczywistych, zweryfikowanych i udokumentowanych przez Dostawcę i będzie miało to wpływ na cenę Usługi, Użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie Internetowej Serwisu, obowiązującym w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 6. Użytkownik powinien zapakować nadawaną przesyłkę zgodnie z zasadami pakowania, dostępnymi na Stronie Internetowej Serwisu.
 7. Usługodawca,  po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, przesyła pocztą elektroniczną, na adres poczty elektroniczny podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia a także udostępnia na Koncie Użytkownika (w przypadku Użytkowników posiadających Konto Użytkownika), fakturę VAT obejmującą zamówione usługi odpłatne, z zastrzeżeniem §7 ust. 4 poniżej. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

 

12 Zasilenie Konta Użytkownika

 1. Użytkownik ma możliwość zasilenia swojego Konta Użytkownika dowolną kwotą, która może być wykorzystana na Usługi świadczone przez Usługodawcę.
 2. W celu zasilenia konta Użytkownik przechodzi do zakładki "Saldo" i wybiera opcję "Doładuj", zamieszczonej w panelu Konta Użytkownika. Następnie Użytkownik określa kwotę, którą chce zasilić Konto Użytkownika i wybiera polecenie „dołąduj".
 3. Zasilenie Konta Użytkownika środkami pieniężnymi następuje w formie płatności kartą płatniczą albo przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 4. Po dokonaniu płatności Usługodawca przesyła Użytkownikowi na adres elektroniczny podany przez Użytkownika podczas Rejestracji potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych na Konto Użytkownika.
 5. Usługodawca przesyła, drogą elektroniczną na adres elektroniczny Użytkownika podany podczas Rejestracji oraz udostępnia na Koncie Użytkownika, fakturę VAT obejmującą dokonane przez Użytkownika zasilenie środkami pieniężnymi Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik ma możliwość wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy przy pomocy wiadomości elektronicznej, wolę wypłaty zgromadzonych na Koncie Użytkownika środków pieniężnych. Usługodawca w terminie do 3 (słownie: trzech) dni roboczych przekazuje Użytkownikowi środki pieniężne na rachunek bankowy, przy użyciu którego Użytkownik zasilił Konto Użytkownika.

  

13 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub dotyczącą Usługi przewozu.
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona przez Donati24.pl zakładka Reklamacje , Zastępczo może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy reklamacje@grupadonati.pl lub pisemnie.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 4. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Zwroty śrdoków związanych z kosztami przesyłki dokonywane są na saldo użytkownika

 

14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się wyłącznie do Użytkowników będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku Umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym wypełnieniem przez Użytkownika formularza, o którym mowa w §11 ust. 4, w szczególności poprzez podanie błędnych danych adresowych odbiorcy bądź adresata lub określenia niezgodnych z rzeczywistością cech przesyłki, określonych w §6 ust. 4 lit. c. W przypadku, gdy rzeczywiste cechy przesyłki będą różnić się od cech podanych przez Użytkownika w formularzu pracownik Dostawcy może naliczyć dodatkowe koszty, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie Internetowej Serwisu.
 4. W przypadku powstania sporu pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

15 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ Z KONSUMENTEM

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Przedsiębiorcy dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
 3. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usługi.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument celem dokonania zapłaty chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Usługodawcy.

 

16 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE NIEODPŁĄTNE USŁUGI DOGĄ     ELEKTRONICZNĄ 

 

 1. Użytkownik i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 

 

17 POSTANOWNIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów między Usługodawcą a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla Usługodawcy.
 6. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 9. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

 

18 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest DONATI Sp. z o.o. ul. Samuela Bogumiła Lindego 1C, Kraków 30-148 wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem  KRS: 0000839937,  REGON: 385995770, NIP: 6772452857, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, adres strony internetowej: www.donati24.pl.adres e-mail: biuro@grupadonati.pl, numer telefonu:  +48 736363077 (dalej jako „Administrator”).
 2. Rejestrując Konto na portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami prawa, o których mowa w pkt. 1 ust 2. Regulaminu.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:
 • zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług, a także prowadzenia Konta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym w celach analitycznych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • prowadzenia marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, wyłącznie jednak na podstawie zgody Użytkownika- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych to adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie w zakresie niezbędnym do Rejestracji Konta oraz prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. W związku z realizacją Umowy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wymagane przez przepisy prawa,a w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe, w tym dane geolokalizacyjne, a także informacje dotyczące prowadzonego przez Użytkownika przedsiębiorstwa.
 3. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji Umowy. Odmowa podania danych uniemożliwia zarówno Rejestrację Konta, jak i świadczenie Usług na rzecz Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora tj.: dostawcom usług IT, dostawcom usług telekomunikacyjnych, operatorowi płatności, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom archiwizującym oraz usuwającym dane, a także kancelariom prawnym oraz innym podwykonawcom, z których usług Administrator korzysta w celu świadczenia Usług. Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane do uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów władzy publicznej, takich jak organy podatkowe, policja, sądy czy komornicy.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem podmiotów mających swoje siedziby w państwach, które zgodniez decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych oraz podmiotów mających swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej będących sygnatariuszami programu Privacy Shield (np. Google, Microsoft).
 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celu świadczenia Usług będą przetwarzane przez okres świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy lub do momentu wygaśnięcia zgodnego z przepisami prawa obowiązku przechowywania danych, w szczególności dotyczącego obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Użytkowników treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celach opisanych w niniejszym punkcie należy zwrócić się do Administratora pod adresem siedziby spółki lub adresem email: biuro@donati24.pl..
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Po każdej zmianie danych osobowych wskazanych podczas Rejestracji, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji tych danych.
 10. Administrator podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych osobowych Użytkowników, które są przetwarzane w ramach świadczonych Usług, poprzez dobór odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych i gromadzonych danych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

19 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.
 2. Usługodawca jest Przetwarzającym w stosunku do danych osób, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W związku z zawarciem pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą Umowy o świadczenie usług, Usługobiorca (Administrator) powierza  (Przetwarzającemu) do przetwarzania na podstawie niniejszego Regulaminu dane osobowe, w stosunku do których to Usługobiorca pełni rolę Administratora. Usługodawca zobowiązuje się zaś do ich przetwarzania w granicach określonych Umową, niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługobiorca oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza do przetwarzania orazże posiada podstawy prawne przetwarzania tych danych, a powierzenie danych  nie naruszy praw podmiotów tych danych oraz jakichkolwiek osób trzecich ani też przepisów prawa.
 5. Dane są przez Usługobiorcę powierzane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy.
 6. Usługobiorca powiadomi Usługodawcę o wszelkich działaniach właściwych organów administracji publicznej związanych z przetwarzaniem danych przez Usługobiorcę.
 7. Usługodawca oświadcza, że powierzone dane przetwarzane będą przez niego zgodnie z Umową, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.
 8. Przetwarzanie powierzonych danych dokonywane będzie przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Umowy.
 9. Usługodawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych zostały zapoznane z polityką ochrony danych osobowych i procedurą pracy w systemie informatycznym, a nadto przeszkolone i zobowiązane do prawidłowej ochrony danych osobowych oraz zachowania poufności przetwarzanych danych.
 10. Usługodawca podejmuje wszelkie działania niezbędne w celu ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, poprzez dobór odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych i gromadzonych danych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 11. W miarę możliwości Usługodawca pomaga Usługobiorcy w niezbędnym zakresie wywiązać sięz obowiązku odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązania się z obowiązków przewidzianych przez art. 32-36 RODO w zakresie danych, które zostały powierzone mu do przetwarzania.
 12. Usługobiorca zasadnie do art. 28 ust.3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Usługodawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych mu danych osobowych spełniają postanowienia Umowy oraz wymogi nałożone przez RODO.
 13. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroliw terminie wskazanym przez Usługobiorcę, nie dłuższym jednak niż 7 dni.
 14. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
 15. Usługodawca może powierzyć dane osobowe w zakresie objętym Umową oraz niniejszym Regulaminem do dalszego przetwarzania podwykonawcom, wyłącznie w celu wykonania Umowy oraz po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Usługobiorcy w tym przedmiocie.
 16. Podwykonawca powinien spełniać te same obowiązki oraz zapewniać te same gwarancje, które nałożone zostały na Usługodawcę.
 17. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za niewywiązanie się ze spoczywających na Podwykonawcy obowiązków związanych z ochroną danych osobowych oraz tajemnicą informacji.
 18. Usługodawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią oraz zakresem Umowy i niniejszego Regulaminu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 19. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Usługobiorcy oraz osób współpracujących z Usługobiorcą oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 20. Usługodawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez uprzedniej pisemnej zgody Usługobiorcy w celu innym niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub też postanowień Umowy.
 21. Po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem danych na rzecz Usługobiorcy,w zależności od decyzji Usługobiorcy, w szczególności w przypadku rozwiązania Umowy – Usługodawca:
 • usuwa dane,
 • zwraca Usługobiorcy wszelkie dane oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie (chyba że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych).

 

20 POLITYKA COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; marketingowych (remarketing )określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x