Polityka prywatności

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.
 2. Usługodawca jest Przetwarzającym w stosunku do danych osób, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W związku z zawarciem pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą Umowy o świadczenie usług, Usługobiorca (Administrator) powierza  (Przetwarzającemu) do przetwarzania na podstawie niniejszego Regulaminu dane osobowe, w stosunku do których to Usługobiorca pełni rolę Administratora. Usługodawca zobowiązuje się zaś do ich przetwarzania w granicach określonych Umową, niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługobiorca oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza do przetwarzania orazże posiada podstawy prawne przetwarzania tych danych, a powierzenie danych  nie naruszy praw podmiotów tych danych oraz jakichkolwiek osób trzecich ani też przepisów prawa.
 5. Dane są przez Usługobiorcę powierzane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy.
 6. Usługobiorca powiadomi Usługodawcę o wszelkich działaniach właściwych organów administracji publicznej związanych z przetwarzaniem danych przez Usługobiorcę.
 7. Usługodawca oświadcza, że powierzone dane przetwarzane będą przez niego zgodnie z Umową, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.
 8. Przetwarzanie powierzonych danych dokonywane będzie przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Umowy.
 9. Usługodawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych zostały zapoznane z polityką ochrony danych osobowych i procedurą pracy w systemie informatycznym, a nadto przeszkolone i zobowiązane do prawidłowej ochrony danych osobowych oraz zachowania poufności przetwarzanych danych.
 10. Usługodawca podejmuje wszelkie działania niezbędne w celu ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, poprzez dobór odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych i gromadzonych danych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 11. W miarę możliwości Usługodawca pomaga Usługobiorcy w niezbędnym zakresie wywiązać się z obowiązku odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązania się z obowiązków przewidzianych przez art. 32-36 RODO w zakresie danych, które zostały powierzone mu do przetwarzania.
 12. Usługobiorca zasadnie do art. 28 ust.3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Usługodawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych mu danych osobowych spełniają postanowienia Umowy oraz wymogi nałożone przez RODO.
 13. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroliw terminie wskazanym przez Usługobiorcę, nie dłuższym jednak niż 7 dni.
 14. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
 15. Usługodawca może powierzyć dane osobowe w zakresie objętym Umową oraz niniejszym Regulaminem do dalszego przetwarzania podwykonawcom, wyłącznie w celu wykonania Umowy oraz po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Usługobiorcy w tym przedmiocie.
 16. Podwykonawca powinien spełniać te same obowiązki oraz zapewniać te same gwarancje, które nałożone zostały na Usługodawcę.
 17. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za niewywiązanie się ze spoczywających na Podwykonawcy obowiązków związanych z ochroną danych osobowych oraz tajemnicą informacji.
 18. Usługodawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią oraz zakresem Umowy i niniejszego Regulaminu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 19. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Usługobiorcy oraz osób współpracujących z Usługobiorcą oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 20. Usługodawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez uprzedniej pisemnej zgody Usługobiorcy w celu innym niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub też postanowień Umowy.
 21. Po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem danych na rzecz Usługobiorcy,
 22. w zależności od decyzji Usługobiorcy, w szczególności w przypadku rozwiązania Umowy – Usługodawca:
 • usuwa dane,
 • zwraca Usługobiorcy wszelkie dane oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie (chyba że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych).
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x