ADR - jak wysłać towary niebezpieczne kurierem?

 

Wysyłka towarów niebezpiecznych kurierem może być problematyczna. Z jednej strony wymagają one specjalnych mechanizmów oraz przeszkolonego personelu, a z drugiej wymuszają na nadawcy odpowiednie przygotowanie przesyłki do trasy. I choć lista towarów zabronionych w transporcie u różnych przewoźników jest bardzo długa, to coraz częściej można skorzystać ze specjalistycznych usług doświadczonych i rzetelnych przewoźników. Przede wszystkim dzięki temu bez problemu mogą działać przedsiębiorstwa, dla których wysyłka towarów stanowiących potencjalne zagrożenie to codzienność. 

Sektor kurierski coraz uważniej przygląda się usługom ADR i rozszerza zakres działalności, dostosowując się do rynku. I dlatego coraz częściej z profesjonalnymi przewoźnikami bez problemu można wysłać takie produkty i substancje jak na przykład oleje, farby i lakiery, kleje, żywice, płyn do spryskiwaczy, perfumy oraz alkohol etylowy. Ładunki niebezpieczne wymagają szczególnego traktowania na każdym etapie transportu. Mogą spowodować uszkodzenie ciała kierowcy, a także zniszczyć inne paczki. Z Donati24.pl paczki ADR nadasz je bez problemu po odpowiednim zapakowaniu oraz oznaczeniu.

 

  Spis treści:
 
 1. Czym jest ADR?
  • Przygotowanie przesyłki ADR
  • Doradca ADR
  • Certyfikaty ADR 
 2. Klasy ADR - jakie towary to ADR?
  • Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – podstawy prawne
  • Wykaz towarów niebezpiecznych 
  • Klasyfikacja ładunków 
  • Grupy pakowania
 3. Wykaz produktów niebezpiecznych nieobsługiwanych 
 4. Cena przesyłki ADR  
 5. Jak wysłać przesyłkę ADR bez umowy z kurierem? 

 

Czym jest ADR?

Umowa ADR dotyczy międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Została sporządzona w Genewie 30 września 1957 roku po opracowaniu i wydaniu przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego. Przez Polskę dokument został ratyfikowany w 1975 roku. Co istotne, same przepisy są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Umowa ADR ma za zadanie regulować przewóz materiałów niebezpiecznych oraz zminimalizować ryzyko wypadków oraz rozmiar możliwych szkód. Udało się również usystematyzować transport ładunków ADR oraz stworzyć przejrzyste wytyczne, jak należy to wykonywać.

 

Przygotowanie przesyłki ADR

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych - Klasa 3 ADR Warto pamiętać o tym, że za przygotowanie przesyłki z towarem niebezpiecznym odpowiada nadawca, ale to kierowca ma kluczowe znaczenie w całym procesie przewozu. Dlatego właśnie wymagane są szkolenia i certyfikaty ADR. Kierowca musi mieć wiedzę, znać zasady przewozu towarów niebezpiecznych i sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych. Materiały niebezpieczne to ładunki, których przewóz jest albo zabroniony lub dopuszczony jedynie na warunkach określonych przepisami.

Nadawca jest również odpowiedzialny za sprawdzenie, czy towary niebezpieczne są odpowiednio sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu. Musi również przygotować wszystkie odpowiednie dokumenty przewozowe i zezwolenia.

                                                   Przesyłka musi posiadać odpowiednie opakowanie

                                                   Firma Donati nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie opakowanie przesylki .

 

Doradca ADR

Każde przedsiębiorstwo związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych od 2003 roku musi współpracować z doradcą ds. bezpieczeństwa („doradcą ADR”). To pomaga realizować wymagania nałożone przez konwencję, sporządzać obowiązkowe sprawozdania roczne do wojewody oraz wprowadzać odpowiednie procedury i instrukcje bezpieczeństwa.

 

Certyfikaty ADR 

Przewozy ADR mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby, które ukończyły 21 lat, spełniają wymagania ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o ruchu drogowym, ukończyły odpowiedni kurs ADR, a także zdały z wynikiem pozytywnym egzamin kończący takie szkolenie. Same zaświadczenia są produkowane, personalizowane i dystrybuowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Poza tym w krajach objętych umową ADR pojazdy przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane znormalizowanymi tablicami ADR. 

 

Klasy ADR - jakie towary to ADR? 

Na co dzień pracownicy firm, które zajmują się przewozem towarów niebezpiecznych, spotykają się z bardzo różnorodnymi ładunkami. Wymagają one odpowiedniej klasyfikacji. Dlatego niezwykle ważna jest znajomość właściwych kryteriów. 

 

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – podstawy prawne

Towary niebezpieczne muszą być sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu zgodnie z umową ADR. Jest to zgodne z wymogami oświadczenia rządowego z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162).

 

Wykaz towarów niebezpiecznych 

Pełny wykaz towarów niebezpiecznych (zarówno tych dopuszczonych, jak i niedopuszczonych do przewozu) znajduje się w Tabeli A Umowy ADR. Przy każdej pozycji znajduje się czterocyfrowy numer - UN, a także nazwa i opis danego towaru niebezpiecznego. I tak w zależności od tego, jaki materiał lub przedmiot się przewozi, można wyróżnić:

 • towar dobrze zdefiniowane. Tu wykorzystuje się pełną dokładną nazwę – na przykład UN 1170 ETANOL;
 • grupy towarów dobrze zdefiniowanych. Tu podaje się pełną nazwę grupy – na przykład UN 1263 FARBY;
 • grupy towarów o zdefiniowanych właściwościach chemicznych lub technicznych. Wyróżnia się pozycje prezentujące ich właściwości – na przykład UN 1588 CYJANKI, NIEORGANICZNE, STAŁE, I.N.O.;
 • towary posiadających jedną lub więcej właściwości niebezpiecznych. Tu wpisuje się nazwę opisującą ich właściwości niebezpieczne – na przykład UN 2920 MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, ZAPALNY, I.N.O.

Przy klasyfikacji należy więc najpierw ustalić odpowiedni numer UN wraz z dokładną nazwę, a następnie zwrócić uwagę na określenia grup. Jeśli to nie pozwala zaklasyfikować ładunku, stosuje się najbardziej ogólną kategorię – właściwości niebezpieczne.

 

Klasyfikacja ładunków 

Wszystkie ładunki niebezpieczne są klasyfikowane w zależności od rodzaju stwarzanego zagrożenia. Stosuje się jedną z trzynastu klas:

Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe;

Klasa 2 Gazy;

Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne;

Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone;

Klasa 4.2 Materiały samozapalne;

Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne;

Klasa 5.1 Materiały utleniające;

Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne;

Klasa 6.1 Materiały trujące;

Klasa 6.2 Materiały zakaźne;

Klasa 7 Materiały promieniotwórcze;

Klasa 8 Materiały żrące;

Klasa 9 Różne materiały i przedmioty.

 

Grupy pakowania

Poza tym dla niektórych klas towarów niebezpiecznych stosuje się tak zwane grupy pakowania. Określają one stopień stwarzanego przez dany towar zagrożenia:

 I grupę pakowania – materiały stwarzające duże zagrożenie;

II grupę pakowania – materiały stwarzające średnie zagrożenie;

III grupę pakowania – materiały stwarzające małe zagrożenie;

 

Wykaz produktów niebezpiecznych nieobsługiwanych

Za pomocą Donati24.pl możesz nadać przesyłki ADR, które nie znajdują się na poniższej liście.

Wykaz produktów niebezpiecznych nie obsługiwanych w Sieci.

Nr klasy ADR Nazwa klasy ADR Towary zabronione i niedopuszczone bez względu na ilość w przesyłce
1 Materiały i przedmioty wybuchowe Cała klasa
2 Gazy Grupy: T, TC, TO, TF, TOC, TFC, C, CO, FC (w tym aerozole w tych grupach) oraz UN 1005, 1017, 1043, 2186, 2421, 2455
3 Materiały ciekłe zapalne I grupa pakowania oraz wybuchowe zawierające kod klasyfikacyjny D: UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379
4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone I grupa pakowania oraz wybuchowe zawierające kod klasyfikacyjny D lub DT, a także samoreaktywne zawierające kod SR: UN 2956, 3221 do 3242 oraz 3251 i 3097, 2304, 2448, 3176
4.2 Materiały samozapalne I grupa pakowania oraz UN 3127 i 3255
4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne I grupa pakowania oraz UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3148, 3396, 3398, 3399
5.1 Materiały utleniające I grupa pakowania oraz UN 2426, 3100, 3121 i 3137
5.2 Nadtlenki organiczne Nadtlenki typu A, B i C oraz wszystkie nadtlenki wymagające temperatury kontrolowanej zawierające kod P2 : UN 3101 do 3104 oraz 3111 do 3120
6.1 Materiały trujące I grupa pakowania oraz UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294, 3452, 3455 i 2249
6.2 Materiały zakaźne Cała klasa
7 Materiały promieniotwórcze Cała klasa
8 Materiały żrące I grupa pakowania oraz UN 2215 i 1798
9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne Materiały o kodach: M1 (rakotwórcze), M2 (dioksyny), M8 (drobnoustroje), M9-M10 (materiały o podwyższonej temperaturze): UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152, 3245, 3257, 3258, 3432

 

Cena przesyłki ADR

Żeby sprawdzić cenę przesyłki ADR, wystarczy wypełnić intuicyjny formularz online Donati24.pl. Na koszty usługi wpływ mają przede wszystkim waga i wymiary paczki oraz wybrane opcje dodatkowe. Poza tym, jeśli produkt niebezpieczny nie znajduje się w punkcie 3 wskazanego wyżej wykazu – Materiały ciekłe zapalne - I grupa pakowania oraz wybuchowe zawierające kod klasyfikacyjny D: UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379, do przesyłki ADR zostanie doliczona dodatkowa opłata w wysokości 25% ceny podstawowej paczki.

 

Wyceń przesyłkę ADR na Donati24.pl

 

Jak wysłać przesyłkę ADR bez umowy z kurierem?

By wysłać przesyłkę ADR, wystarczy wypełnić intuicyjny formularz zamówienia. W ten sposób wycenia się paczkę z towarami niebezpiecznymi oraz dokonuje się wyboru kuriera Pall-Ex, który szybko i rzetelnie dostarczy specjalistyczny ładunek prosto do odbiorcy. To najlepsza opcja, gdy chcesz wysłać na przykład oleje, farby i lakiery, kleje, żywice, płyn do spryskiwaczy, perfumy czy alkohol etylowy oraz inne substancje ADR, które przewoźnik dostarcza. Aby skorzystać z tej opcji, nie musisz podpisywać żadnej umowy. Jeśli po raz pierwszy będziesz zamawiać kuriera ADR lub masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami. 

 

 

Formularz kontaktowy

Pola pogrubione są wymagane.


Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x